• NAPISZ DO NAS

    Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat konkretnego produktu lub jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie najbliżej znaleźć autoryzowanego instalatora wypełnij poniższy formularz:

Administratorem Danych Osobowych jest 2N-Everpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 403A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164987, NIP: 951-20-79-512 oraz REGON: 010130717. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: info@everpol.pl lub telefonem +48 22 688 08 00. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w celu obsługi i realizacji zleceń, postępowania reklamacyjnego, udzielenia informacji organizacyjnych, handlowych lub technicznych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 6 lat. Jeśli będzie to konieczne, w celu wykonania usługi, Administrator ma prawo przekazywać dane. Administrator może przekazywać dane wyłącznie trzem grupom odbiorców: osobom przez niego upoważnionym, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone to zadanie oraz operatorom pocztowym lub kurierom. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

  • KONTAKT

2N-Everpol Sp. z o.o.

ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa
Zarejestrowano: XIII Wydz. Gosp. Sądu Rej. Warszawa
KRS 0000164987
NIP 951-20-79-512
REGON 010130717
Kapitał zakładowy, opłacony w całości: 50.000 zł

2N-Everpol Sp. z o.o.

ul. Puławska 12, 05-532 Baniocha
Tel./Fax. (22) 688 08 00
info[at]2n-everpol.pl

Katarzyna Dokowicz, Marketing & PR Manager
(+48) 519 141 499
marketing[at]2n-everpol.pl